Forretningsbetingelser for QWM (gældende fra 1. juli 2015).

Generelle bestemmelser
Disse forretningsbetingelser, som oprindeligt trådte i kraft 1. oktober 2003, regulerer forholdet mellem kunden og Quality Web Manual ApS (QWM).

Kundeoplysninger
De af kunden afgivne kundeoplysninger registreres i QWM's kundedatabase og danner grundlag for faktureringen samt selve afviklingen af systemet. Kunden er forpligtet til at oplyse om eventuelle ændringer i de afgivne kundeoplysninger.

Betaling
Den løbende afgift til internetløsningen betales forud for et kvartal ad gangen. Regulering af priser sker en gang årligt på grundlag af nettoprisindekset. Fremsendte fakturaer har en 8 dages betalingsfrist. Ved for sen betaling er QWM berettiget til at opkræve rykkergebyr samt morarenter. Såfremt betalingen ikke er QWM i hænde herefter, har QWM ret til at lukke for adgangen til QWM Premium, indtil betalingen er modtaget.

Installation af software
Til QWM Premium hører en specifik applikation, som kunden får adgang til ved hjælp af et Brugernavn og en Adgangskode.

Serverdrift
QWM har aftale med Hosters A/S, Lyskær 3A, 2730 Herlev om it-drift. Serveren overvåges 24 timer i døgnet året rundt, hvor den også er tilgængelig for vore kunder. QWM er berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne midlertidige afbrydelser vil blive varslet i god tid.

Support og undervisning
Al support sker via QWM's elektroniske kommunikationsværktøj (support rapport) dedikeret én lokal supporter i firmaet. Denne person skal have gennemført kursus i QWM. Eventuel individuel undervisning i brugen af QWM afregnes med p.t. DKK 1.150 pr. time + evt. kørsel.

Fri trafik
Der vil normalt være fri trafik og fri båndbredde. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra vores server eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være uforholdsmæssigt stort trafikforbrug i forbindelse med indscanning af billedmateriale. I påkommende tilfælde vil vi naturligvis tage kontakt til kunden med henblik på afklaring af forholdet.

Fortrolighed
QWM forpligter sig til at behandle oplysninger omkring kundens forhold, der måtte komme til QWM's kendskab med absolut fortrolighed.

QWM's ansvar
Kundens brug af QWM Premium sker på eget ansvar. QWM påtager sig således intet ansvar for fejl i de indtastninger, kunden foretager i QWM Premium - ej heller for fejl forårsaget af øvrige applikationer, kunden benytter. Ligeledes påtager QWM sig intet ansvar for tab af force majeure, fx krig, sabotage, naturkatastrofer, terror, strejker, lockout, blokade eller ekstraordinære indgreb fra offentlige myndigheder. Dette gælder, selv om QWM er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af QWM's funktioner.

Kundens ansvar
QWM tillader enhver form for indtastning og indscanning i QWM Premium, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af lagring af kontroversielt materiale.

Opsigelse af aftale
En licens eller et abonnement på QWM Premium er en løbende ydelse med en fast abonnementsperiode på 12 måneder. Abonnementet faktureres kvartalsvis forud. Abonnementsaftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel før en abonnementsperiodes udløb. I opsigelsesperioden faktureres det antal brugere, som ikke er fratrådt på opsigelsestidspunktet. Indløber ingen skriftlig opsigelse, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af yderligere 12 måneders varighed. Ved samarbejdets ophør er kunden forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende.

Tvister
Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.